Tuyên truyền, phổ biến pháp luật

tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới
Triển khai thực hiện Nghị định 33/2020/NĐ-CP ngày 17/3/2020 của Chính phủ
Số: 01/STP-PBGDPL V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Số: 141 /TTr- STP Tờ trình về việc ban hành công văn hướng dẫn tăng cường PBGDPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Số: 118/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Số 89/STP-BTTP V/v Tuyên truyền vận động người dân nộp hồ sơ trực tuyến để phòng, chống diễn biến của dịch viêm đường hô hấp cấp (Corana))
Số: 979/BTP-PBGDPL V/v hướng dẫn thực hiện công tác PBGDPL; hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Số 918/UBND-NC Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Số: 362/BTP-PBGDPL V/v tăng cường PBGLPL về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
Số: 01/STP-PBGDPL V/v triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
<< < 1 > >> 

THƯ VIỆN VIDEO

THƯ VIỆN ẢNH